صفحه اصلى اخبار

مركز فناورى اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامى مشهد در پنجمين نمايشگاه فناورى اطلاعات و شهر الكترونيك (السيت)

مركز فناورى اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامى مشهد در پنجمين نمايشگاه فناورى اطلاعات و شهر الكترونيك (السيت) شركت نموده است.

از تمامى فرهيختگان و همكاران دعوت به عمل مى آيد از غرفه اختصاصى مركز فناورى اطلاعات و ارتباطات واقع در سالن ابوسعيد غرفه شماره 7-9 بازديد به عمل آورده و با دستاوردها و فعاليتهاى اين مركز آشنا شوند.

كسب مقام اول كشورى