صفحه اصلى اخبار مركز فناورى اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامى مشهد در نمايشگاه السيت مشهد

مركز فناورى اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامى مشهد در نمايشگاه السيت مشهد

               
كسب مقام اول كشورى