صفحه اصلى اخبار اجراى طرح ارزيابى آمادگى الكترونيكى شهروندان توسط دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نمايشگاه السيت.

اجراى طرح ارزيابى آمادگى الكترونيكى شهروندان توسط دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نمايشگاه السيت.

طرح ارزيابي آمادگي الكترونيكي شهروندان توسط مركز فن آوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامي مشهد به سفارش فاوا شهرداري مشهد در پنجمين نمايشگاه فن آوري اطلاعات و شهر الكترونيك مشهد كليد خورد . در اين طرح پژوهشي ميزان آمادگي الكترونيكي شهروندان از طريق پاسخگويي به پرسشنامه هاي الكترونيكي ارزيابي و تحليل مي گردد .

كسب مقام اول كشورى