صفحه اصلى معرفى کسب رتبه اول توسط مرکز فناوری اطلاعات و اتباطات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

کسب رتبه اول توسط مرکز فناوری اطلاعات و اتباطات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در بخش جشنواره علمی پژوهشی فناوری دانشگاه آزاد اسلامی (فرهیختگان) موفق گردید رتبه اول را در بین تمامی دانشگاه های آزاد اسلامی سطح کشور کسب نماید. در همین راستا از سوی ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی لوح تقدیر و تندیس بلورین به ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اعطا گردید.