صفحه اصلى معرفى ساختار سازمانى

ساختار سازمانى مركز فناورى اطلاعات و ارتباطات واحد مشهد :

مرکز فناورى اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامى واحد مشهد در راستاى وظايف محوله شامل بخش هاى زير مي باشد :

 

IAUM-Stracture

وظايف :

شرح کلي وظايف بخشهاي مختلف مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات بشرح زير مي باشد :  

   1. اداره ارتباطات شبكه و سخت افزار

 • طراحي شبکه هاي ارتباطي LANو MAN و WAN و پياده سازي و نگهداري آن
 • تعمير و نگهداري کامپيوترها و تجهيزات سخت افزاري
 • ارتقاء سيستم هاي کامپيوتري و تجهيزات سخت افزاري

   2. طراحي و توليد نرم افزار و پشتيباني

 • طراحي و ايجاد سيستم هاي نرم افزاري و مکانيزاسيون عمليات اجرايي
 • نگهداري و توسعه سيستم هاي نرم افزاري موجود
 • تهيه طرح هاي جامع و ارتقاء وبازسازي سيستم هاي مکانيزه با توجه به پيشرفت تکنولوژي اطلاعات (IT ) و ارتباطات (ICT)
 • طراحي و ايجاد سيستم هاي مكانيزه جهت ارائه خدمات از طريق جايگاه هاي اينترنتي جهت دانشجويان ، اساتيد ، كاربران سيستم هاي مكانيزه

   3. خدمات اينترنتي و مركز داده ها

 • ايجاد و نگهداري مرکز اطلاع رساني و خدمات اينترنتي و توسعه تجهيزاتي و امکاناتي آن با پيشرفت تکنولوژي ارتباطات در جهان
 • ارائه خدمات جهت استفاده از شبکه جهاني اينترنت براي دانشجويان و اعضاء هيئت علمي بشرح زير :
 • اشتراک متقاضيان و ارائه خدمات
 • تشکيل مکان هاي استفاده مشاع از خدمات اينترنتي در دانشکده ها (کافي نت)
 • ايجاد سايت اطلاع رساني دانشگاه و بهنگام سازي آن و ارائه خدمات جهت مراجعين آن(http://mshdiau.ac.ir/)

   4. بخش آمار و اطلاعات

 • تهيه و توليد آمار مورد نياز سازمان مرکزي دانشگاه بصورت دوره اي و در زمانهاي مقرر
 • تهيه و توليد آمار مورد نياز مسئولين واحد مشهد جهت برنامه ريزي هاي مربوطه
 • تهيه و توليد آمارهاي مورد نياز دستگاه هاي اجرايي استان از قبيل استانداري – شهرداري – سازمان مديريت و برنامه ريزي استان